Донецкий техникум промышленной автоматики

Отеть по виробничій практиці бухгалтера: як заповнити щоденник, зміст із зразками

 1. Зміст і структура звіту
 2. зміст щоденника
 3. Обсяги робіт і правила оформлення звіту

Всі студенти-бухгалтери при навчанні проходять практику на профільних підприємствах, основною метою яких є набуття практичних навичок за фахом. По завершенні студент складає звіт по виробничій практиці. Його стверджує керівник на виробництві, а також науковий співробітник навчального закладу, де навчається майбутній фахівець.

Оцінка студента, яку він отримає після проходження виробничої практики, безпосередньо залежить від того, наскільки правильно складена і оформлена звітна робота. Майбутній бухгалтер збирає матеріал, вивчає і систематизує його. Потім на підставі отриманих відомостей і первинних документів складає звіт. Для роботи бухгалтера збір основної інформації відбувається в бухгалтерії підприємства, а також у фінансово-економічному підрозділі.

Зміст і структура звіту

Звіт по практиці бухгалтера складається відповідно до встановлених вимог. Він повинен бути корисний при подальшому використанні зібраних матеріалів для написання дипломної роботи. Структура звітного документа містить такі основні розділи:

 1. Титульний аркуш. Оформляється в суворій відповідності з усіма правилами ГОСТу. У верхній частині листа вказується повне найменування навчального закладу та кафедри, від якої студент спрямований на виробництво. У центральній частині розташовується назва роботи: «Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку». Обов'язково фіксується найменування організації, де проходить практика. У нижній правій частині титульного аркуша вписуються відомості про студента: спеціальність, номер групи і курсу, Ф. І. О ..
 2. Зміст звіту. На окремому аркуші оформляється зміст всіх розділів документа із зазначенням сторінок. Всі студенти-бухгалтери при навчанні проходять практику на профільних підприємствах, основною метою яких є набуття практичних навичок за фахом

  У змісті повинні бути вказані всі розділи документа з нумерацією

 3. Вступ. У цьому розділі вказується актуальність проведеної роботи, мета і завдання, які були поставлені і повинні бути вирішені студентом під час виробничої практики в організації.

 4. Основна частина бухгалтерського звіту про проходження практики містить два обов'язкових підрозділу. В теоретичний підрозділ входять загальні відомості про підприємство, організаційна структура, основні положення бухгалтерського обліку. Особливо докладно розглядається фінансово-економічна служба організації, вказується її підпорядкованість, персональний склад, основні функції, що їх кожним співробітником. Повинні бути наведені та проаналізовані всі етапи роботи бухгалтерії:

  • облік і рух матеріалів і товарів на складах, оформлення на них первинної документації;
  • відображення процесів матеріального обліку в бухгалтерських документах, фіксування їх у вигляді господарських операцій, присвоєння їм проводок відповідно до плану рахунків;
  • облік грошових коштів на підприємстві, правильне оформлення платіжних документів: прибуткових і видаткових ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, виписок банку;
  • проведення господарських операцій з обліку основних засобів підприємства, розрахунок амортизаційних відрахувань;
  • розрахунок різних податкових відрахувань до бюджетних і позабюджетних фондів;
  • визначення собівартості, розрахунок основних витрат;
  • внесення всіх господарських операцій, що проводяться щодня в звітність бухгалтерії: ведення касової книги, розрахункового рахунку організації;
  • формування підсумкової звітності за місяць, зведення балансу.
 5. Практичний підрозділ включає конкретні розрахунки, що проводяться студентом на прикладі окремої ділянки бухгалтерського обліку. Наприклад, якщо обраний розділ «оплата праці», то слід показати, як проходять нарахування на підставі документів, отриманих від інших відділів: табель обліку робочого часу, листки непрацездатності, відпустки, накази по підприємству про преміювання або стягнення. Студент повинен розписати всі господарські операції по цій темі з проставленням бухгалтерських проводок. У висновку практичного розділу потрібно показати, які підсумкові рядки передаються для формування щомісячної звітності.
 6. Висновок. Слід підвести підсумки виконаної роботи, розписати, наскільки повно були виконані завдання, поставлені перед студентом на початку проходження практики.
 7. Додатки. В якості підтверджуючих матеріалів майбутній бухгалтер прикладає до своєї роботи всі документи, які були їм вивчені на підприємстві:
  • виписку з Статуту;
  • план рахунків;
  • картку нарахувань і утримань на співробітника;
  • звітну документацію.

Цей розділ може містити розрахунки, що проводяться студентом під час практики.

Цей розділ може містити розрахунки, що проводяться студентом під час практики

Додаток може містити звітну документацію підприємства

зміст щоденника

Щоденник є невід'ємною частиною виробничої практики. Його необхідно заповнювати щодня, за зразком. Керівник вносить завдання в щоденник на початку дня і проставляє відмітку про виконання в кінці.

Щоденник також, як і звіт, має певний зміст. Майбутній бухгалтер оформляє титульний лист, де вказується місце проведення практики (організація і підрозділ), дату її початку і закінчення, посада та П.І.Б. керівника від організації.

Орієнтовна форма для наповнення щоденника включає в себе наступні розділи:

 • тему або розділ виконуваних робіт;
 • відділ або підрозділ, де проходить практика;
 • дату початку та закінчення завдання;
 • позначку і зауваження керівника.

Як виконуваних робіт в звіті можна використовувати такі заходи:

 • ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку, вивчення техніки безпеки підприємства;
 • вивчення Статуту, організаційної структури, інформаційних і документальних потоків;
 • знайомство з грошовими документами: касовими ордерами, виписками банку, платіжними дорученнями;
 • ознайомлення з основними контрагентами підприємства, вивчення правильності оформлення розрахункових операцій з постачальниками і підрядниками, складання актів звірки;
 • дослідження форм оплати праці, нарахування зарплати;
 • вивчення основних засобів підприємства, розрахунок амортизації;
 • складання квартальної та річної звітності.

Обсяги робіт і правила оформлення звіту

Обсяг звітної роботи по виробничій практиці бухгалтера повинен бути близько 30-35 листів:

 • титульний лист - 1 сторінка;
 • зміст - 1 сторінка;
 • введення - 1-2 сторінки;
 • основна частина -15-20 сторінок;
 • висновок - 1-2 сторінки;
 • додаток - 5-7 сторінок.

До звіту пред'являються певні вимоги згідно ГОСТ 2017. У ньому є вказівки про правильне складання звіту.

 1. Матеріали звітного документа оформляються на аркушах формату А4 (210 * 297 мм).
 2. Є вимоги до шрифту:
  • розмір букв основного тексту повинен бути 14 пт., літери заголовка виконуються напівжирним шрифтом розміру 16 пт., букви підрозділу - напівжирним шрифтом розміру 14 пт .;
  • друкований текст повинен бути чорного кольору, Times New Roman.
 3. Повинні бути дотримані відступи на сторінках:
  • відступ зліва - 30 мм;
  • правий - 10 мм;
  • верхній і нижній - 20 мм;
  • відступ абзацу - 1,25 см.
 4. Вирівнювання основного тексту проводиться по ширині сторінки, все заголовки - по центру аркуша.
 5. Потрібно заповнити нумерацію на кожній сторінці. До розрахунку приймаються всі сторінки, в тому числі титульний лист, але на ньому не проставляється номер.
 6. Таблиці і малюнки повинні мати назви і номера.
 7. Не можна використовувати нестандартні скорочення.
 8. При наявності формул в тексті вони оформляються за особливими правилами. Після формули записується розшифровка із зазначенням всіх її складових. Формула також має нумерацію.
 9. У звіті повинні бути вказівки на посилання використовуваних документів.

Проходячи виробничу практику в бухгалтерії організації, студент оформляє звіт. У ньому міститься зібраний ним теоретичний матеріал про підприємство, і наводяться в якості прикладів бухгалтерські документи і звітність. Щодня студент веде щоденник із зазначенням виконуваних ним робіт і проставленням керівником оцінки. Все це сприяє закріпленню теоретичних знань і готує до трудової діяльності студента.

Оцініть статтю:

(0 голосів, середнє: 0 з 5)

Поділіться з друзями!